FAQs

FAQ (veelgestelde vragen)

Bron: stichting branchebelangen sfeerverwarming

Q?

Wat is bij gaskachels een “gesloten systeem”?

A.

Bij een "gesloten" of "concentrisch" systeem vindt de aanvoer van de voor de verbranding noodzakelijke zuurstof en de afvoer van de rookgassen plaats door één dubbele pijp die rechtstreeks naar buiten gaat. De verbrandingslucht wordt dus niet uit de ruimte gehaald waarin de haard staat. Groot voordeel is dat er via de buitenmuur kan worden aangesloten en er dus geen echt schoorsteenkanaal noodzakelijk is. De flexibiliteit van plaatsing is ook veel groter.

Q?

Ik heb geen schoorsteen, kan ik dan toch een haard plaatsen?

A.

Een elektrische haard kan, ook voor woonruimten zonder schoorsteen, een uitstekende en comfortabele oplossing zijn. Maar ook voor de plaatsing van een gasgestookte haard of kachel zijn bijna altijd wel oplossingen te bedenken. Vraag voor uw specifieke situatie advies aan een lid van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde.

Q?

Waaraan dient een haard of kachel wettelijk te voldoen?

A.

Elke haard of kachel die in Nederland op de markt wordt gebracht, dient voorzien te zijn van het CE-keur. Dit is een verplicht keurmerk voor de minimale specificaties waaraan de haard of kachel moet voldoen. Indien de toestellen ook in het buitenland op de markt worden gebracht zullen ze ook vaak zijn voorzien van het (in Nederland niet verplichte) DIN- of DIN-plus keurmerk.

Q?

In mijn huis zit al een schoorsteen. Is het verstandig deze te laten controleren voordat er een haard of kachel op wordt aangesloten?

A.

Dat is zeker verstandig. Een schoorsteen dient niet alleen in uitstekende staat te zijn om brandgevaar te voorkomen, ook de diameter, hoogte, aantal bochten, etc. zijn van belang om de haard of kachel goed te laten functioneren. In de leveringsvoorwaarden van het SVG is dan ook opgenomen dat een installateur niet verantwoordelijk is voor de schoorsteen als u hem niet heeft opgedragen deze vooraf te inspecteren.

Q?

Wat houdt de “Gegarandeerde Kwaliteit” van het Sfeerverwarmingsgilde in?

A.

De Gegarandeerde Kwaliteit houdt in dat u het recht heeft om een geschil over de kwaliteit van een haard of kachel en de installatie daarvan, voor te leggen aan de Stichting Geschillen-commissies Sfeerverwarming.

Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.
Om u de zekerheid te geven dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen, staat de branche daarvoor garant. Gegarandeerde Kwaliteit dus.
De volledige procedure en voorwaarden staan in het "Reglement Raad van Bindend Adviseurs".
Dit reglement kunt u aanvragen bij: Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, postbus 710, 6710 BS  Ede.

Q?

Heeft een gashaard ook onderhoud nodig?

A.

Een gashaard heeft evenals elk verbrandingstoestel jaarlijks een onderhoudsbeurt nodig.
Informeer bij uw SVG-installateur naar een onderhoudsabonnement.

Q?

Ik heb problemen met mijn leverancier. Kan ik gebruik maken van de geschillencommissie van het SVG?

A.

Alleen als u uw haard bij een SVG-installateur heeft gekocht en laten installeren kunt u een geschil over de kwaliteit van het geleverde voorleggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.
Om u de zekerheid te geven dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen, staat de branche daarvoor garant.
De volledige procedure en voorwaarden staan in het "Reglement Raad van Bindend Adviseurs".
Dit reglement kunt u aanvragen bij: Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, postbus 710, 6710 BS  Ede.

Q?

Moet ik voor het installeren van een haard een bouwvergunning hebben?

A.

Dat is een vraag die niet zonder meer met "ja" of "nee" te beantwoorden is.
U heeft in principe geen bouwvergunning nodig als:

  • er geen veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning of de omgeving, en
  • de constructie niet wijzigt, en
  • er geen sprake is van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht.

Maar het is zeer wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is. Uw gemeente of SVG-installateur kan u daarover inlichten.
Maar ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Laat de installatie dan ook altijd door een vakman uitvoeren. Spelen met vuur is leuk, maar moet wel verantwoord gebeuren.

Q?

Wat voor voordelen heeft een erkend installateur sfeerverwarming voor mij?

A.

Een bedrijf dat is erkend als installateur sfeerverwarming conform de regelingen EVIS 2006 of RES 2005, heeft door middel van de vereiste diploma's aangetoond over de nodige vakbekwaamheid te beschikken. Bovendien vinden bij deze bedrijven regelmatig inspecties plaats van de onderhanden zijnde en opgeleverde projecten.

Q?

Mag een gemeente zomaar een stookverbod voor mijn haard opleggen?

A.

In het Bouwbesluit staat waaraan een haard of kachel, de schoorsteen, de brandveiligheid, etc. moeten voldoen. De gemeente mag daarop geen inbreuk maken door in een privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen dat er in een bepaald project bijvoorbeeld geen rookgasafvoeren mogen worden geplaatst. Een dergelijke bepaling zal met succes juridisch aangevochten kunnen worden.
Ook zijn er gemeenten die in bijvoorbeeld de APV of een andere verordening, om andere redenen dan waarvoor het Bouwbesluit dient, bepalen dat er geen open haarden gestookt mogen worden.
In principe hebben zij daartoe het recht, maar daaraan moet dan wel een reden van algemeen belang ten grondslag liggen. Het argument dat een stookverbod is ingesteld vanwege de luchtvervuiling door open haarden lijkt juridisch in ieder geval niet houdbaar omdat de uitstoot door deze haarden verwaarloosbaar klein is ten opzichte van andere vervuilers zoals auto's.

Q?

Wat is het verschil tussen een open haard en een allesbrander?

A.

Een allesbrander bestaat niet. Stooktoestellen dienen altijd gestookt te worden met de daarvoor geëigende brandstof. Een open haard is een houtgestookt niet afsluitbaar verbrandingstoestel.
De moderne (gesloten) toestellen kenmerken zich door een hoger rendement en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

Q?

Kan ik snoeihout uit mijn tuin gebruiken voor mijn open haard?

A.

Snoeihout kan, mits voldoende droog, uitstekende brandstof voor uw open haard zijn. Maar niet alle hout is brandhout; populierenhout bijvoorbeeld verspreidt een nare stank en esdoornhout geeft bij verbranding een scherpe, prikkelende geur.

Q?

Is het waar dat mijn plafond kan verkleuren door het stoken van een haard?

A.

Een goed aangesloten haard of kachel veroorzaakt op zich geen verkleuring van uw plafond of wanden. Wel kan een verbrandingstoestel (evenals kaarsen en olielampjes) bijdragen aan deze verkleuring door stofverbranding (huisdieren!) of door bepaalde stoffen die zich in onder meer (nieuwe) verf en stukadoorsmaterialen bevinden.

Q?

Mijn installateur adviseert een rookgasventilator. Is dat echt nodig?

A.

Op grond van het Bouwbesluit is een rookgasventilator altijd verplicht indien een gasgestookte openhaard wordt geplaatst in een mechanisch geventileerde woning, tenzij u een gesloten gashaard plaatst.
Verder kan een rookgasventilator nodig zijn bij een houtgestookte openhaard indien de diameter van het rookkanaal te klein is voor de openhaard.

Q?

Mag de beluchting voor mijn haard via de kruipruimte worden gemaakt?

A.

De beluchting mag via de kruipruimte gebeuren als de opening tussen de kruipruimte en het vertrek waar de haard of kachel zich bevindt, afsluitbaar is en er door dit beluchtingssysteem geen ongezonde situatie ontstaat. Dit laatste kan het geval zijn als de kruipruimte erg vochtig is of als zich in deze ruimte gevaarlijke concentraties gassen (bijvoorbeeld Radon) bevinden.

Q?

Kan een houtgestookt toestel worden geplaatst in een woning die voorzien is van een warmte-terugwinsysteem (wtw)?

A.

Er is op dit gebied nog geen wet- of regelgeving. Fabrikanten van gebalanceerde luchtbehandelingssystemen (wtw) bevelen aan om de uitmonding van het rookkanaal en de luchtinlaat van het luchtbehandelingssysteem zodanig te plaatsen dat er een hoogteverschil is van minimaal 5 meter. Dat wil zeggen dat de schoorsteen minimaal 5 meter hoger moet uitmonden dan de plaats van het aanzuigrooster van het luchtbehandelingssysteem.